Mason Gamble in CSI: Miami, episode: Rio (2006)

Mason Gamble : mason_gamble_1242882272.jpg Mason Gamble : mason_gamble_1242882266.jpg Mason Gamble : mason_gamble_1242882260.jpg Mason Gamble : mason_gamble_1242882254.jpg Mason Gamble : mason_gamble_1242882248.jpg